Havarijní plán pro zemědělce

Zemědělci, podnikající v rostlinné nebo živočišné výrobě, jsou ze zákona povinni činit opatření, zamezující vniknutí závadných látek, se kterými nakládají, do povrchových a podzemních vod. To jim přímo ukládá § 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách. (Každý, kdo zachází se závadnými látkami, je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod a neohrozily jejich prostředí).

Závadné látky jsou látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Mezi takové látky patří mimo jiné i organická hnojiva živočišného původu - například kejda, hnůj, močůvka atd.

Pokud zemědělci zacházejí se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo hrozí zvýšené nebezpečí znečištění vod, musí mít vypracovaný plán opatření pro případy havárie, tedy havarijní plán.

Zpracovaný havarijní plán je podstoupen k vyjádření správci povodí a následně místně příslušnému vodoprávnímu úřadu, který povede vodoprávní řízení. Po jeho schválení je nezbytně nutné prokazatelné seznámení zaměstnanců podniku se schváleným havarijním plánem.

 

Více otázek a odpovědí o havarijních plánech

Potřebujete vytvořit či aktualizovat havarijní nebo povodňový plán co nejdříve?

 

Získat nezávaznou nabídku