Co je havarijní plán?

Nejste si jisti, zda potřebujete mít vyhotoven havarijní plán? Následující příspěvek vás stručně seznámí s problematikou havarijního plánování a s povinnostmi, které máte.

Plán opatření pro případ havarijního úniku látek závadných vodám (dále jen „Havarijní plán“) slouží k prevenci úniku závadných látek do vod a současně připravuje uživatele těchto látek na případ havárie.

Havarijní plán je vypracován na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 39, odst. 2, písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů v souladu s vyhláškou č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, která byla v roce 2011 zásadním způsobem novelizována vyhláškou 175/2011, s cílem stanovit možná rizika úniku závadných látek do povrchových a podzemních vod a do kanalizace.

 

Více otázek a odpovědí o havarijních plánech

Potřebujete vytvořit či aktualizovat havarijní nebo povodňový plán co nejdříve?

 

Získat nezávaznou nabídku