Co je zpracování havarijního plánu?

Náležitosti plánu opatření pro případ havárie podrobně popisuje Vyhláška č. 450/2005 Sb. Havarijní plány podle této vyhlášky musí obsahovat především následující informace:

 • jednoznačné vymezení území/objektu, pro které je plán zpracován, a identifikaci uživatele závadných látek;
 • údaje o zpracovateli havarijního plánu;
 • seznam závadných látek, se kterými uživatel nakládá (včetně uvedení jejich množství a klasifikace z hlediska nebezpečnosti);
 • seznam všech zařízení v objektu, kde se zachází se závadnými látkami (včetně dokumentace odvodnění objektu);
 • popis možných cest havarijního odtoku závadných látek a popis možného ohrožení podzemních a povrchových vod únikem závadných látek;
 • výčet a popis stavebních, technologických a konstrukčních preventivních opatření proti vzniku havárie;
  výčet a popis organizačních preventivních opatření a technických prostředků využitelných při bezprostředním odstraňování příčin a následků havárie;
 • popis postupu po vzniku havárie včetně zásad ochrany a bezpečnosti práce při havárii a její likvidaci;
  personální zajištění činností podle havarijního plánu včetně telefonického spojení na tyto osoby (důležité je především spojení na osoby určené uživatelem závadných látek k zajištění plnění úkolů podle havarijního plánu);
 • adresy a telefonická spojení na správní úřady, subjekty účastnící se zneškodňování havárie a případně i jiné odborné subjekty;
  postup předávání hlášení o vzniku havárie a způsob vedení záznamů o hlášeních;
 • plány účelových školení a výcviku zabezpečující rozvoj a udržování potřebných odborných způsobilostí;
 • údaje o umístění kopií havarijního plánu a popis způsobu jeho aktualizace.

 

Více otázek a odpovědí o havarijních plánech

Potřebujete vytvořit či aktualizovat havarijní nebo povodňový plán co nejdříve?

 

Získat nezávaznou nabídku