Kdo má povinnost mít zpracovaný povodňový plán?

Povinnost mít aktuální povodňový plán mají:

  1. obce, v jejichž územních obvodech může dojít k povodni,
  2. vlastníci staveb, které jsou ohrožené povodněmi, nacházejí se v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně.

Jak v tomto případě postupovat? Základním právním dokumentem, který řeší problematiku zpracování povodňových plánů staveb je zákon o vodách (254/2001 Sb.). Co zákon o vodách říká?

„Pro stavby ohrožené povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, zpracovávají povodňové plány pro svou potřebu a pro součinnost s povodňovým orgánem obce jejich vlastníci. V pochybnostech o rozsahu této povinnosti nebo o tom, které stavby mohou zhoršit průběh povodně, rozhodne vodoprávní úřad.“ (viz §71/4) „Vodoprávní úřad může uložit povinnost zpracovat povodňový plán vlastníkům pozemků, které se nacházejí v záplavových územích, je-li to třeba s ohledem na způsob jejich užívání.“ (viz §71/5).

Pokud si tedy nejste jisti, zda jste i vy povinni zpracovat povodňový plán, obraťte se na příslušný vodoprávní úřad, který zpravidla spadá pod působnost jednotlivých obcí s rozšířenou působností.

 

Více otázek a odpovědí o povodňových plánech

Potřebujete vytvořit či aktualizovat havarijní nebo povodňový plán co nejdříve?

 

Získat nezávaznou nabídku